Contributie

Het lid zijn van onze vereniging kost natuurlijk geld. Als gulden huisregel hanteren we dat alle standaardkosten (NeVoBo-afdracht, trainers, zaalhuur, materialen en algemene kosten) gedekt moeten worden door de contributie inkomsten. Extra uitgaven zullen veelal hun dekking vinden in door de vereniging opgezette acties of door sponsoren.

Algemene regels
• Voor de te betalen contributie voor de jeugd geldt de leeftijd op 1 oktober van het verenigingsjaar waarover de contributie is verschuldigd.
• De contributie wordt door de vereniging in 10 termijnen geïncasseerd (van augustus t/m mei).
• Het lidmaatschap van de vereniging wordt, behoudens bijzondere gevallen, telkens aangegaan tot het eind van het verenigingsjaar (het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni).
• Opzegging dient schriftelijk of via Email te geschieden bij de ledenadministratie  of de penningmeester , gebruikmakend van het afmeldingsformulier, met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal 1 maand, dus uiterlijk 31 mei.

Leeftijdscategorie Contributie seizoen 2023 - 2024
CMV€ 169,40
C (van 12 tot 14 jaar)€ 193.60
B (van 14 tot 16 jaar)€ 205,70
A (van 16 tot 18 jaar)€ 229,90
Senioren (vanaf 18 jaar)€ 302.50
R (Recreanten)€ 181,50
Verenigingslid€ 42.35
Inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10.

Hoe te betalen
Bij het aanmeldingsformulier heb je ook direct het machtigingsformulier gedownload. Als dat per abuis nog niet is gebeurd, kun je  het machtigingsformulier hier alsnog downloaden.

Alle eventuele betalingen die niet automatisch geïncasseerd worden, dienen overgemaakt te worden op:

Banknummer: ABN/AMRO   NL73ABNA0502215291
ten name van Penningmeester Smash’66 te Alblasserdam.
Bij omschrijving aangeven wat het betreft, inclusief voornaam en achternaam van het lid.

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met onze penningmeester:
Martin Bikker
tel: 06 40444922
email: Klik hier